Публичный Договор аренды детских товаров

Публічний договір
про надання послуг з оренди товарів
www.shalenanenja.ua 
(068)847-23-20 
(073)847-23-20
м. Київ                                                                                                                                                                                                     Дата
 
Фізична особа-підприємець Жур Максим Миколайович, що діє на підставі Виписки з ЄДРФО  №50637070809 виданої 03.02.2021 р., (далі – Наймодавець), керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги з оренди товарів наявних у Наймодавця відповідно до положень цього Публічного договору (далі – Договір):
 
І. Предмет договору та загальні положення
1.1. Наймодавець зобов’язується надати Клієнту у тимчасове володіння й користування товар визначиний Актом прийому-передачі майна (далі – Акт прийому-передачі або Акт), за плату та на умовах визначених цим Договором та Актом прийому-передачі, а Клієнт зобов’язується прийняти в оренду товар  для особистого користування.
1.2. Передача Наймодавцем Клієнту товару, розмір та порядок внесення Клієнтом грошових коштів оформляється Актом прийому-передачі
1.3. Оціночна вартість товару, наданого за даним Договором прокату визначається у Акті прийому-передачі та розраховується, як сума визначена у доларах США по курсу НБУ, у національній валюті України (гривня) на день укладення Договору, та може перераховуватись на підставах визначених пунктом 8.9. Договору.
1.4. Акт прийому-передачі (далі - Акт) є невід’ємною частиною цього Договору.
1.5. Товар, наданий за даним Договором використовується для задоволення особистих побутових невиробничих потреб.
1.6. Сторони дійшли згоди щодо визначення наступних понять:
1.6.1. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Наймодавцем та Клієнтом щодо надання послуг з оренди товарів, у тому числі дитячих товарів наявних у Наймодавця, на умовах  встановлених Наймодавцем та цим Договором.
1.6.2. Момент укладення Договору – момент передачі в оренду Наймодавцем товару Клієнту, та підписаня Акту прийому-передачі (пункт 1.4. Договору).
1.6.3. Клієнт – будь-яка особа яка виявила бажання отримати в оренду будь-які товари наявні для оренди у Наймодавця.
1.6.4. Умови надання послуг – документ, який встановлює порядок та умови  користування послугами, що надаються Наймодавцем. Умови надання послуг  розміщені на офіційному сайті Наймодавця  www.shalenanenja.com.ua (далі –Сайт).
1.6.5. Товар – будь-яке майно запропоноване для оренди Наймодавцем на Сайті або у каталозі Наймодавця. Поняття  «майно» та «товар» є тотожними. 
1.7. Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.
1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
1.9. Договір є обов’язковим для виконання Наймодавця з дати його оприлюднення на офіційному сайті  www.shalenanenja.ua.
1.10. Для Клієнта Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Наймодавця про укладення Договору, та/або підписання Акту прийому-передачі (пункт 1.4. Договору).
1.11. Договір укладається шляхом приєднання Клієнта до запропонованого Наймодавцем Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не може пропонувати свої умови Договору.
1.12. Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом полягає в здійсненні Клієнтом дій, спрямованих на отримання послуг, а саме отриманні Клієнтом у Наймодавця обраного товару в оренду, на строк визначений в Акті, на умовах передбачених Договором, здійснення авансового платежу за отриманий в оренду товар.
 
ІІ Вартість Договору та порядок проведення розрахунків
2.1 В момент укладення Договору Клієнт вносить Наймодавцю авансовий платіж в розмірі який визначається в Акті прийому-передачі.
2.2. Орендна плата вираховується із внесенного Клієнтом авансового платежу.
2.3. Вартість орендної плати встановлюється Актом прийому-передачі і може бути змінена Наймодавцем в односторонньому порядку, після завершення 3 місячного строку оренди, або при продовжені строку оренди.
2.4. Строк оренди товару закінчується в день вичерпання внесеного авансового платежу. Для продовження строку оренди Клієнт зобов’язаний не пізніше, ніж за 1 день до закінчення суми авансового платежу внести кошти в розмірі авансового платежу.
2.5. Актом прийому-передачі встановлюється розмір мінімального платежу за оренду товару, який сплачується не залежно від строку оренди.
2.6. В момент повернення Клієнтом Наймодавцю орендованого товару, Наймодавець наявності виплачує Клієнту залишок з внесеної суми авансового платежу, попередньо утримавши орендну плату за весь період оренди товару та, за потреби інших платежів передбачених цим Договором (штрафу, пошкодження або некомплектності товару, витрати на чистку, інше). У разі якщо авансовий платіж витрачений на зазначенні у цьому пункті витрати, Наймодавець не виплачує Клієнту авансовий платіж.
2.7. В момент укладення Договору Наймодавець на свій розсуд має право вимагати внесення додаткової застави, розмір якої вказується в Акті прийому-передачі. Із застави може бути утримана плата за пошкодження товару, відновлення його комплектності, додаткову чистку, а також інші не передбачені Договором витрати.

ІІІ Зобов’язання сторін
3.1. Зобов’язання Наймодавця:
3.1.1. Передати Клієнту в оренду товар належної якості.
3.1.2. В присутності Клієнта перевірити справний технічний стан товару, наданого за даним Договором.
3.1.3. Ознайомити Клієнта з правилами використання та утримання орендованого товару.
3.1.4. Безоплатно усунути недоліки орендованого товару або ж замінити його при виникненні (не з вини Клієнта) недоліків орендованого товару, що повністю або частково перешкоджають його використанню (не поширюється на елементи живлення).
3.1.5. У разі зміни реквізитів, повідомити Клієнта протягом 7 робочих днів.
3.2. Зобов’язання Клієнта:
3.2.1. Прийняти товар і оплатити на користь Наймодавця вартість використання орендованого товару, відповідно до пункту 2.1. Договору.
3.2.2. Використовувати орендований товар за призначенням, дотримуватись правил його утримання і використання, вказаних Наймодавцем.
3.2.3. Після закінчення строку оренди, визначеного Актом прийому-передачі, повернути товар Наймодавцю у повній комплектності, в справному технічному стані, без ушкоджень зовнішнього вигляду і в чистому стані (в т.ч. упаковку).
3.2.4. Попередити про повернення товару за 2 робочі дні в разі виклику кур’єра для повернення товару.
3.2.5. В разі виникнення пошкоджень зовнішнього вигляду та/або несправності орендованого товару, повідомити про це Наймодавця на протязі 1 дня після виникнення пошкоджень або несправності. Відшкодувати завдані збитки відповідно до визначеного Наймодавцем рахунку;
3.2.6. При втраті експлуатаційних якостей орендованого товару по вині Клієнта, оплатити вартість цього товару визначену у пункті 1.3. Договору, з врахуванням коштів внесених за оренду товару.
3.2.7. Невідкладно повідомляти Наймодавця про зміну реквізитів, зокрема адреси проживання та контактного номеру телефону. У разі порушення цього зобов’язання клієнт зобов’язаний відшкодувати Наймодавцю витрати, які можуть виникнути в разі порушення цього зобов’язання.
3.3. При доставці орендованого товару кур’єром за вказаною Клієнтом адресою, Клієнт зобов’язаний надати кур’єру можливість перевірити в присутності Клієнта справність товару, що передається в оренду, його стан і комплектність. Інакше будь-які претензії зі сторони Клієнта щодо комплектності, стану та справності орендованого товару не приймаються.
3.4. Самостійно слідкувати за строком закінчення Договору та в разі необхідності вчасно вносити доплати передбачені Актом прийому-передачі для продовження строку оренди.
 
IV Відповідальність Сторін
4.1. У разі вичерпання авансового платежу для продовження строку оренди товару Клієнт зобов’язаний внести на користь Наймодавця кошти в розмірі авансового платежу, визначеного у пункті 2.1. Договору та вказаного в Акті прийому-передачі не пізніше ніж за 1 день до закінчення авансового платежу.
4.2. У разі якщо на момент закінчення авансового платежу Клієнт не вніс додаткових коштів, для продовження строку оренди, йому начисляється пеня у розмірі добової орендної плати, вказаної в Акті прийому-передачі, за кожну добу після закінчення авансового платежу і до внесення додаткових коштів, або до повернення товару. Нарахування пені починається після спливу трьох робочих днів після початку прострочення платежу, але нарахування пені здійснюється з першого дня прострочення платежу.
4.3. За брудний товар, зокрема прокурене, зі слідами перебування домашніх тварин (шерсть, запах, тощо), таке, що використовувалось без одягання на дитину підгузка, з залишками їжі, жирними або іншими плямами, слідами забруднення накладається штраф в розмірі  від 50 до 100 гривен, в залежності від ступеню забруднення. Ступень забруднення визначає Наймодавець, відповідно до обраних способів проведення очищення товару.
4.4. За пошкоджений товар, або в разі не повернення товару, клієнт зобов’язується виплатити повну вартість товару визначену у пункті 1.3. Договору та плату за весь строк оренди товару.
4.5. На вимогу Наймодавця Договір може бути достроково розірваним у випадках, коли Клієнт:
4.5.1. Користується товарм з істотним порушенням умов договору або призначення товару або з кількаразовими порушеннями;
4.5.2. Погіршення стану товару з вини Клієнта.
4.5.3. Не внесення платежу за орендну плату після закінчення встановленого даним Договором строку платежу.
Наймодавець вправі вимагати дострокового розірвання Договору тільки після повідомлення Клієнта, будь-якими каналами зв’язку, про необхідність виконання ним зобов'язання протягом трьох робочих днів.
4.6. На вимогу Клієнта Договір може бути достроково розірвано судом, коли Наймодавець не надає товар в користування Клієнту або створює перешкоди користування товарм відповідно до умов Договору або призначенням товару.
4.7. Сторони несуть цивільно-правову відповідальність за невиконання, неналежне виконання своїх зобов’язань або порушення умов Договору.
 
V Порядок вирішення спорів
5.1. Сторони зобов’язуються вирішувати всі спірні питання та розбіжності шляхом переговорів. В разі неможливості досягнути домовленості шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в порядку передбаченому законодавством України, в суді за місцем знаходження Наймодавця.
 
VI Термін дії та умови продовження дії Договору
6.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Клієнтів шляхом його оприлюднення на Сайті. Договір набуває чинності в момент передачі Наймодавцем обраного товару Клієнту, та підписаня Акту прийому-передачі (пункт 1.4. Договору) та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.
6.2. Договір може бути розірваний Клієнтом за його бажанням в будь-який день до закінчення строку дії Договору за умови попередження Наймодавця щонайменше за 2 робочі дня до дати розірвання та повернення орендованого товару.
6.3. День передачі орендованого товару Клієнту і день повернення Клієнтом орендованого товару входять в загальний строк оренди.
 
VIІ Порядок передачі товару Наймодавцю
7.1. Повернення орендованого товару Наймодавцю оформляється Актом повернення товару.
7.2. Взаєморозрахунки проводяться відповідно до Розділу ІІ Договору, в день повернення Клієнтом Наймодавцю орендованого товару.
 
VІІI Інші умови Договору
8.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
8.2. Категорично забороняється годувати дитину в ходунках, активних центрах, пригунках. При виявленні залишків їжі на панелях цих речей накладається штраф у розмірі 100 грн.
8.3. Право власності на орендований товар не переходить до Клієнта ні за яких умов. Орендований товар не підлягає викупу, не залежно від строку оренди чи розміру орендної плати.
8.4. Приймаючи пропозицію укладання Договору Наймодавця, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Договором, йому роз’яснені та зрозумілі усі терміни і умови Договору, поясненні і зрозумілі правила експлуатації орендованого товару, справність, стан і комплектність орендованого товару перевірені в його присутності
8.5. Акт прийому-передачі регламентує такі умови Договору, як визначення товару яке передається в оренду на умовах визначених у Договорі, оціночна вартість товару, розмір орендного (авансового) платежу, тривалість оренди та інше що не суперечить умовам Договору.
8.6. Додатковий виїзд кур’єра оплачується Клієнтом.
8.7. Будь-які доповнення до даного Договору прокату мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.
8.8. Здача в суборенду товару, наданого Клієнту за цим Договором, передача ним своїх прав і обов'язків іншій особі, надання цього товару в безплатне користування не допускаються.
8.9. Оціночна вартість товару визначається у доларах США по курсу НБУ станом на день коли Наймодавцю стало відомо про втрату або знищення або пошкодження товару, втрату товарного вигляду або функціонального призначення, втрату інших характеристик товару з вини Клієнта, або настання іншої підстави цивільно-правової відповідальності Клієнта перед Наймодавцем. Також оціночна вартість товару може перераховуватись по курсу НБУ на день подання Наймодавцем позовної заяви до суду. При настанні декількох обставин цивільно-правової відповідальності Клієнта перед Наймодавцем, Сторони визначили пріоритетним розрахування оціночної вартості товару по курсу НБУ на день подання Наймодавцем позовної заяви до суду.
8.10. Шляхом підписання цього Договору Клієнт надає згоду Наймодавцю на обробку своїх персональних даних та доступ до персональних даних третіх осіб з метою надання послуг оренди, передбачених цим Договором. Також Клієнт посвідчує, що отримав повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних та отримав роз’яснення про його права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ст.38 Закону України "Про захист персональних даних".

IХ Адреси і реквізити сторін